Koordinacioni sastanak u Opštini Bač povodom UNDP projekta

Koordinacioni sastanak u Opštini Bač povodom UNDP projekta

Projekat implementiran u sklopu projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Predstavnici „Dunav 1245“ su održali koordinacioni sastanak sa predstavnicima monitoring tima opštine Bač Ana Guteša i Tanja Mitić, na temu realizacije projekta „Kult(R)ural – razvoj, zaštita i promocija opštine Bač“. Razmatrana je komunikacija  i saradnja na realizaciji planiranih aktivnosti nosioca projekta (Dunav 1245) i korisnika (opština Bač) tokom 8 projektnih meseci, u periodu oktobar 2020 – jun 2021. Posebno je razmatrana situacija koja se odnosi na način uključivanja ciljnih grupa iz oblasti kulturno-istorijskog nasleđa, ruralnog razvoja i organizacija koje se bave marginalizovanim grupama u lokalnoj zajednici. Razmatrani su modaliteti aktiviranja ciljnih grupa, kao i ograničenja koja nameće pandemija Kovid 19 u odnosu na Projektom planirane aktivnosti. Sastanak je protekao u prijateljskoj i srdačnoj atmosferi koja upućuje na obostranu želju da se ostvari dobra saradnja u duhu dobrih namera i međusobne podrške u realizaciji Projekta.