You are currently viewing Sastanak sa organizacijama koje rade sa marginalnim grupama

Sastanak sa organizacijama koje rade sa marginalnim grupama

U sklopu projekta Kult(R)ural – razvoj, zaštita i promocija opštine Bač koji sprovodi UNDP a finansira vlada Švedske, održan je sastanak sa organizacijama koje rade sa marginalizovanim grupama u opštini Bač na temu dostupnosti javnih finansija i projektnog finansiranja.

Sastanak je organizovalo udruženje „Dunav 1245“ u svojstvu nosioca projekta u saradnji i uz učešće predstavnika opštine Bač, sa ciljem razmene informacija i iskustava na temu javnog i projektnog finansiranja.

Ovaj sastanak je ujedno i priprema za predstojeći panel na kome bi se detaljnije diskutovala problematika javnog i projektnog finansiranja delovanja i učešća marginalizovanih grupa u životu lokalne zajednice, uz prisustvo šireg kruga organizacija i predstavnika ove ciljne grupe.

U okviru ove aktivnosti, održan je i sastanak fokusne grupe kao element istraživanja na sledeće teme:

  1. Da li Vaša organizacija učestvuje na konkursima za projektno finansiranje?
  2. Da li Vaša organizacija ima kapacitet za sprovođenje/upravljanje projektima?
  3. Kako da unapredimo naš kapacitet za konkurisanje i sprovođenje projekata?

Učesnici na sastanku su naveli svoja iskustva koja se mahom odnose na sužen izbor i slabu dostupnost javnih i projektnih izvora finansiranja. Uglavnom su izvori prepoznati na lokalno nivou, a apliciranje je praćeno teškoćama u pripremi projektne dokumentacije, teškoćama u odobravanju značajnijih sredstava za realizaciju ozbiljnijih projekata i nedostatku stručnosti u fazi realizacije projekata.

Učešće predstavnika opštine je pomoglo i da se bolje razume strana od koje se najvišeš očekuje pomoć i odobravanje lokalnih projekata, navodeći problematiku koja prati konkurisanje u segmentu malog broja kvalitetnih projektnih ideja i rešenja koja se predlažu projektnom dokumentacijom, orijentaciju projektnih budžeta na potrošnju (tekuće održavanje i renoviranje prostorija, troškovi prijema gostiju, transportni troškovi, plate i slično) umesto orijentacije ka sveobuhvatnijim rešenjima i adekvatnijim trertmanom prepoznatih lokalnih problematika.

Razmatrana je neophodnost podizanja opšteg nivoa stručnosti u cilju kvalitetnije pripreme i realizacije projekata, ali ne na putem obuka (obzirom na veliki broj obuka koje su održane do sada) već putem konkretne saradnje sa organizacijama iz regiona i inostranstva i učešća na zajedničkim projektima, finansiranih na regionalnom ili međunarodnom nivou. U tom smislu bi sredstva lokalne samouprave bila korišćena efikasnije – za privlačenje značajnijih sredstava i time, značajnije učešće u razvoju lokalne zajednice.

I sastanak sa ciljnom grupom i fokusna grupa su održani u srdačnoj i prijateljskoj atmosferi, kako je to i očekivano zahvaljujući gostoprimstvu i ljubaznosti kako predstavnika opštine, tako i domaćih učesnika – građana Bača.