You are currently viewing ŠUMANOVA DEKLARACIJA: OTKRIJTE PROJEKAT DESIRE!

ŠUMANOVA DEKLARACIJA: OTKRIJTE PROJEKAT DESIRE!

Otkrijte različite i inovativne aktivnosti koje realizuju partneri projekta DESIRE u Italiji, Bugarskoj, Portugalu, Srbiji, Severnoj Makedoniji, Belgiji, Sloveniji i Hrvatskoj.

Šumanova deklaracija u formi inicijative za revitalizaciju Evrope (DESIRE) je projekat koji finansira Evropa za građane. Projekat ima za cilj da podigne svest ljudi, a posebno mladih o istorijskom značaju i značenju Šumanove deklaracije za EU. Cilj je aktivno uključiti mlade u pristup istoriji na proaktivan način. Kroz ko-kreaciju umetničkih alata, kao što su video zapisi, pozorište, igre, audio narativi, partneri će pratiti grupe mladih građana u ponovnom otkrivanju istorije iu debati o vrednostima EU kao što su interkulturalni dijalog, mir i solidarnost. Konzorcijum predvodi Comune di Lavarone (Italija), a čine ga Fondazione Belvedere-Gschvent (Italija), Savez bugarskih crnomorskih lokalnih vlasti (Bugarska), Municipio de Valongo (Portugalija), Dunav 1245 (Srbija), Zdruzenie Institut za razvoj na zaednicata (Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija), Administration Communale de Grez-Doiceau (Belgija), The Boter Institute (Slovenija), Kulturni centar Osijek (Hrvatska), ALDA (Francuska).

Izveštaj o aktivnostima i rezultatima projekta možete naći u PDF formatu ovde, kao i na linku:

https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/07/INFOMATION-TEMPLATE-EfC_ERP_BeneficiarySpace_2020_InfoTemplateEN.docx.pdf